Systemy informatyczne do zarządzania zakładem poligraficznym

Obecnie na rynku poligraficznym mamy do czynienia ze zmianą w podejściu osób zarządzających zakładami do modelu rozwijania firmy. Obserwujemy, że poza inwestycjami w park maszynowy duża część podmiotów realizuje inwestycje również w ramach wdrażania systemów, które pozwalają w taki sposób wykorzystać potencjał produkcyjny, aby ten pozwolił nam na lepsze użycie już dostępnych możliwości przy jednoczesnym zaplanowaniu odpowiednich przepływów: danych, informacji, zasobów.

Narzędzia takie jak systemy klasy MIS / ERP, MES, SCADA, CRM, QMS, workflow, planowanie produkcji (APS), weryfikacji i korekty plików PDF, systemy DTP i CAD, systemy impozycyjne, color management, RIP-y, systemy sterowania maszynami, web-to-print, CIP3 i inne są w stanie zapanować nad pozornym chaosem jednocześnie pokazując, w jaki sposób możemy dodatkowo wykorzystać dotychczasowe zasoby, a być może skierować potencjał zakładu na nowe obszary produkcji, wcześniej niezagospodarowane lub nie w pełni wykorzystane. Ważne jest zatem zbudowanie takiego systemu, który będzie mógł sprostać zmianom, jakie nastąpią w firmie.

Przykładowe środowisko software-owe w zakładzie poligraficznym
Przykładowe środowisko software-owe w zakładzie poligraficznym

Prościej oznacza to, że jeśli postanowimy zmienić nieco profil produkcji w firmie lub zupełnie ją przebranżowić, nie będzie to niosło ze sobą konieczności zmiany samego systemu, a jedynie modyfikacji i użycia istniejących funkcji – nieaktywnych. Nie może to również oznaczać modyfikacji, która będzie za sobą niosła koszty porównywalne z kosztami wprowadzenia nowego systemu.

Dlatego tak ważne jest zbudowanie systemu o maksymalnej elastyczności, czyli takiego, który można swobodnie dostosować, bez konieczności angażowania producenta w realizację dodatkowych funkcjonalności. Rynek poligraficzny ciągle się zmienia, a w licznych obszarach takich jak poligrafia cyfrowa lub opakowaniowa dynamika zmian jest bardzo widoczna. Zatem także system powinien bez najmniejszych problemów sprawnie dostosowywać się do zaistniałych zmian.

Co znajdziesz w tym artykule?

Zacznę od tego, że najprawdopodobniej zebrany tu zestaw różnych typów systemów nie wyczerpuje wszystkich możliwych systemów informatycznych wykorzystywanych w zakładach poligraficznych. Obecnie oprogramowanie steruje niemal każdą maszyną i urządzeniem, zatem nie jestem w stanie opisać tu każdego z typów jakie widziałem lub o których czytałem. Niemniej celem tego zestawienia jest przedstawienie najważniejszych typów systemów, opis ich zastosowań i korzyści dla firmy jakie ze sobą niosą.

 • Kluczowy system zarządzania MIS / ERP
 • Systemy MES
 • SCADA
 • CRM
 • QMS
 • Workflow
 • System planowania produkcji
 • Weryfikacja i korekta plików PDF
 • Systemy DTP i CAD
 • Systemy impozycyjne
 • Color management
 • RIP-y
 • Systemy sterowania maszynami
 • Web-to-print
 • CIP3 i inne
Kluczowy system zarządzania MIS / ERP

Kluczowy system zarządzania MIS / ERP

System zarządzania dla drukarni, znany również jako system MIS (Management Information System) lub system ERP (Enterprise Resource Planning), to oprogramowanie dedykowane do usprawniania i kontroli procesów zachodzących w drukarni. System ten integruje różne obszary działalności firmy, takie jak:

Kalkulacja poligraficzna i Sprzedaż: Użytkownik uzyskuje narzędzie nie tylko wyliczające koszt i cenę produktu, ale również pełną strukturę przyszłego zlecenia już na etapie kalkulacji.

Przykład panelu kalkulacyjnego Optimus Dash
Przykład panelu kalkulacyjnego Optimus Dash

Zlecenia: System MIS/ERP pozwala na przyjmowanie, zarządzanie i monitorowanie zleceń od momentu ich złożenia do finalnej realizacji. Obejmuje to kalkulację kosztów, planowanie produkcji, śledzenie postępów i kontrolę jakości.

Podgląd postępu produkcji tzw. segmentów produkcyjnych w Optimus Dash
Podgląd postępu produkcji tzw. segmentów produkcyjnych w Optimus Dash

Produkcja: System wspomaga zarządzanie produkcją, uwzględniając dostępność maszyn, materiałów i zasobów ludzkich. Pozwala to na optymalizację planowania i realizacji zleceń, minimalizację przestojów i zwiększenie wydajności.

Magazyn: System zapewnia kontrolę nad stanami magazynowymi surowców, materiałów eksploatacyjnych i gotowych produktów. Umożliwia to automatyczne zarządzanie zamówieniami, śledzenie zużycia materiałów i optymalizację zapasów.

Fakturowanie: System pozwala na wystawienie faktur sprzedażowych oraz rejestrację faktur kosztowych. Integruje się z systemem księgowym, umożliwiając prowadzenie ewidencji kosztów, przychodów i płatności.

CRM: System MIS/ERP może zawierać moduł CRM (ang. Customer Relationship Management), który ułatwia zarządzanie relacjami z klientami. Pozwala to na gromadzenie informacji o klientach, historię zleceń i kontaktów, co usprawnia obsługę klienta i budowanie długotrwałych relacji.

Rejestracja zadań produkcyjnych: Przegląd i rejestracja zadań produkcyjnych przez pracowników. Najlepiej, aby pracownik otrzymywał gotową listę zadań zgodnie z planem produkcji. System MES to rozwinięcie systemu rejestracji zadań produkcyjnych, które integruje się z maszynami i automatycznie pobiera dane o produkcji, zapewniając dokładność, kontrolę i optymalizację procesu.

Kontrola jakości: Definiowanie punktów kontrolnych i kryteriów jakości dla każdego etapu produkcji. Wykonywanie pomiarów i kontroli jakości na bieżąco. Dokumentowanie wyników kontroli i podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby.

Planowanie produkcji: Optymalizacja wykorzystania maszyn i zasobów ludzkich. Tworzenie harmonogramów produkcji uwzględniających priorytety zleceń i dostępność zasobów. Monitorowanie postępów produkcji i reagowanie na zmiany. W systemie występuje także planowanie potrzeb materiałowych. Planowanie może być jednym z modułów systemu MIS / ERP, ale może to być także osobny system (jest to tzw. system APS).

Planowanie produkcji w systemie MIS
Planowanie produkcji w systemie MIS

Raportowanie i analiza danych: Generowanie raportów o wydajności produkcji, kosztach i jakości. Analiza danych w celu identyfikacji trendów i obszarów do poprawy. Wykorzystywanie danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.
Kolejnym krokiem w analizach jest narzędzie typu BI, czyli Business Intelligence. Jest to system informatyczny, który przekształca dane w informacje, a informacje w wiedzę, która pomaga firmie podejmować lepsze decyzje. BI integruje dane z różnych źródeł (np. sprzedaż, finanse, produkcja), analizuje je i prezentuje w formie raportów, dashboardów i wizualizacji.

Systemy do zarządzania produkcją MIS / ERP podstawowe różnice

MIS (Management Information System):

 • Skupia się na funkcjonalności i wskaźnikach kluczowych danej branży.
 • Dostarcza danych do monitorowania i kontroli procesów produkcyjnych.
 • Pomaga w podejmowaniu decyzji operacyjnych.

ERP (Enterprise Resource Planning):

 • Obejmuje szerszy zakres funkcji, obejmując również finanse, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz kadry i płace.
 • Integruje różne działy firmy w jednym systemie.
 • Pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
System ERP nadzoruje pracę całej firmy
System ERP nadzoruje pracę całej firmy

Korzyści z wdrożenia systemu MIS / ERP w zakładzie poligraficznym

 • Zwiększenie wydajności: System automatyzuje wiele procesów, co pozwala na skrócenie czasu realizacji zleceń, zmniejszenie kosztów i poprawę jakości.
 • Poprawa kontroli: System zapewnia dostęp do bieżących informacji o wszystkich aspektach działalności drukarni, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji i kontrolę nad wszystkimi procesami.
 • Wzrost rentowności: System pomaga w optymalizacji kosztów, zwiększaniu wydajności i poprawie jakości, co przekłada się na wzrost rentowności drukarni.
 • Lepsza obsługa klienta: System ułatwia kontakt z klientami, śledzenie ich potrzeb i dostarczanie im spersonalizowanych usług.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Wdrożenie systemu MIS/ERP może dać drukarni przewagę konkurencyjną na rynku.

System MES – czym jest i co oferuje

System MES (Manufacturing Execution System), znany również jako System Realizacji Produkcji, to oprogramowanie służące do zarządzania i kontroli procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Działa on jako pomost między systemami ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) a systemami SCADA (sterowanie i nadzór)

Główne funkcje systemu MES

 • Zbieranie danych w czasie rzeczywistym: System MES gromadzi dane z różnych źródeł, takich jak maszyny, czujniki i operatorzy. Te informacje obejmują wydajność maszyn, wykorzystanie zasobów i parametry jakości, zapewniając kompleksowy obraz operacji produkcyjnych.
 • Przetwarzanie danych w inteligentny sposób: System MES nie tylko gromadzi dane, ale również je analizuje i przekształca w przydatne informacje (actionable insights). Pozwala to na identyfikację trendów, wąskich gardeł i potencjalnych problemów. Na przykład system może wykryć odchylenia od norm jakościowych przed ich eskalacją lub proaktywnie zaplanować konserwację, aby zapobiec przestojom.
 • Organizacja procesów produkcyjnych: System MES odpowiada za planowanie i koordynację procesów produkcyjnych. Obejmuje to zarządzanie recepturami, zleceniami produkcyjnymi, materiałami i zasobami. System może automatycznie dostosowywać produkcję do zmian i integrować się z systemami MIS / ERP i SCADA, zapewniając płynny przepływ informacji.
 • Zapewnienie jakości: System MES pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości produktów. Umożliwia on monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym, kontrolę statystyczną procesu i śledzenie niezgodności. Pozwala to na szybkie wykrycie wad, minimalizację strat i konsekwentne dostarczanie produktów o wysokiej jakości.
 • Wspomaganie podejmowania decyzji: System MES dostarcza danych i informacji, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji. Umożliwia to optymalizację przydziału zasobów, ustalenie priorytetów zadań i szybkie reagowanie na zakłócenia. Dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji, które maksymalizują wydajność i rentowność.
System MES
System MES

Dodatkowe korzyści

Uniwersalność: Systemy MES są dostępne dla różnych gałęzi przemysłu, zarówno dla produkcji dyskretnej (elektronika), jak i procesowej (chemia).

Skalowalność: Systemy MES można dostosować do potrzeb firm o różnej wielkości i skali działalności. Mogą one rosnąć wraz z rozwojem firmy i jej potrzebami produkcyjnymi.

Wsparcie w spełnianiu wymagań: Systemy MES pomagają w spełnianiu różnych wymagań, od regulacyjnych po śledzenie pochodzenia. Zapewnia to spokój ducha i przewagę konkurencyjną.

Podsumowując: Systemy MES nie działają w próżni. Najlepiej funkcjonują w połączeniu z innymi systemami, takimi jak MIS / ERP, planowanie produkcji i SCADA. Taka synergia pozwala w pełni wykorzystać potencjał systemu MES i przekształcić produkcję w wydajną i sprawną maszynę.

System SCADA: Nadzór i Kontrola Procesów Produkcyjnych

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition), to zaawansowany system informatyczny wykorzystywany do nadzorowania i kontroli rozległych procesów produkcyjnych i technologicznych. Działa on jak cyfrowy panel operacyjny, gromadząc dane w czasie rzeczywistym, wizualizując je, umożliwia sterowanie procesem i zapewnia alarmowanie oraz archiwizację danych.

System SCADA
Przykład systemu SCADA

Kluczowe Funkcje SCADA

Zbieranie Danych: System pozyskuje dane z wielu źródeł, takich jak czujniki, urządzenia pomiarowe i maszyny, monitorując istotne parametry w tym: temperaturę, ciśnienie, przepływ, zużycie i wydajność.

Wizualizacja Danych: Zebrane dane są prezentowane w formie przejrzystych interfejsów graficznych (HMI), umożliwiając operatorom łatwe śledzenie stanu procesu i reagowanie na zmiany.

Sterowanie Procesem: System pozwala operatorom ręcznie lub automatycznie sterować maszynami i urządzeniami poprzez wysyłanie sygnałów sterujących, zapewniając utrzymanie procesu w pożądanych parametrach.

Alarmowanie: System wykrywa odchylenia od norm i stany alarmowe, wyzwalając odpowiednie alarmy oraz uruchamiając procedury awaryjne w celu ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Archiwizacja Danych: System przechowuje historyczne dane o przebiegu procesu, umożliwiając analizę trendów, identyfikację obszarów do optymalizacji i generowanie raportów dla celów kontroli i doskonalenia procesów.

Korzyści Wdrożenia Systemu SCADA

 • Zwiększenie Bezpieczeństwa: SCADA pomaga minimalizować ryzyko awarii i wypadków dzięki szybszej identyfikacji i reagowaniu na odchylenia i stany alarmowe.
 • Poprawa Wydajności i Jakości: System umożliwia optymalizację procesów i utrzymanie parametrów w pożądanych wartościach, prowadząc do zwiększenia wydajności i poprawy jakości produktów.
 • Redukcja Kosztów: Zautomatyzowane sterowanie, wczesne wykrywanie usterek oraz optymalizacja zużycia surowców przyczyniają się do znacznej redukcji kosztów operacyjnych.
 • Lepsza Kontrola i Decyzje: Dostęp do bieżących danych i wizualizacja procesu umożliwiają operatorom podejmowanie szybszych i bardziej trafnych decyzji.

System CRM w zakładzie poligraficznym

System CRM (ang. Customer Relationship Management) może być z powodzeniem wdrażany w poligrafii. Jest to oprogramowanie usprawniające procesy zarządzania relacjami z klientami, wpływając pozytywnie na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa.

Główne Funkcje Systemu CRM

 • Zarządzanie Kontaktami: Skupia dane o klientach, potencjalnych klientach i leadach, obejmując informacje kontaktowe, historię zleceń, preferencje i uwagi.
 • Wsparcie Sprzedaży i Marketingu: Automatyzuje procesy sprzedażowe, usprawnia zarządzanie kampaniami marketingowymi, monitoruje ich efektywność i wspomaga generowanie leadów.
 • Usprawnienie Obsługi Klienta: Zapewnia płynną komunikację z klientami, usprawnia przyjmowanie i realizację zleceń, śledzenie ich statusu oraz rozwiązywanie problemów.
 • Integracja z Zarządzaniem Produkcją: Łączy się z systemem MIS / ERP wspomagając przepływ informacji pomiędzy działem handlowym i produkcyjnym monitorując postępy zleceń, realizacje wysyłek itp.
 • Analityka i Raportowanie: Generuje raporty o klientach, sprzedaży, zleceniach i rentowności, ułatwiając analizę trendów i identyfikację obszarów do optymalizacji.
Panel planowania zadań modułu CRM systemu Optimus Dash

Korzyści Wdrożenia Systemu CRM

 • Wzrost Jakości Obsługi Klienta: Szybsza i bardziej efektywna komunikacja, spersonalizowane podejście do klienta i wyższy poziom satysfakcji.
 • Wzrost Sprzedaży: Usprawnia procesy sprzedażowe, optymalizuje zarządzanie leadami i prowadzi do wzrostu konwersji.
 • Poprawa Produktywności: Automatyzuje rutynowe zadania, zapewnia lepszą koordynację pracy i optymalizację wykorzystania zasobów.
 • Redukcja Kosztów: Ogranicza koszty obsługi klienta, optymalizuje procesy i usprawnia zarządzanie zapasami.
 • Wsparcie w Podejmowaniu Decyzji Biznesowych: Dostarcza kluczowe dane i analizy ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji strategicznych.
Polski system CRM Livespace
Polski system CRM Livespace

Wybór Systemu CRM

Szeroki wachlarz dostępnych systemów CRM różni się funkcjonalnością, ceną i skalą działania. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla drukarni powinien uwzględniać specyfikę działalności, potrzeby firmy i budżet.

Przykładowe Systemy CRM dla Drukarni:

 • Livespace
 • Pipedrive
 • Salesforce
 • Sugar CRM
 • Zoho CRM
Moduły systemu CRM Salesforce
Moduły systemu CRM Salesforce

System QMS w poligrafii. Droga do doskonałości

System QMS (ang. Quality Management System) to zestaw procedur i narzędzi, który pomaga drukarni w dążeniu do doskonałości. System ten skupia się na:

 • Definiowaniu polityki jakości
 • Zarządzaniu dokumentacją
 • Nadzorze nad procesami
 • Kontroli jakości
 • Korygowaniu działań niezgodnych
 • Ciągłym doskonaleniu

Korzyści z wdrożenia systemu QMS

 • Wzrost jakości produktu
 • Wzrost produktywności
 • Wzmocnienie konkurencyjności
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem
 • Ułatwienie współpracy

Wybór systemu QMS

Dostępne są różne systemy QMS, od prostych procedur po rozbudowane rozwiązania oparte na normach ISO 9001. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla drukarni powinien uwzględniać specyfikę działalności, potrzeby firmy i budżet.

Przykładowe systemy QMS

 • Raion QMS
 • Six Sigma
 • Lean Manufacturing
 • Total Quality Management
Praca działu kontroli jakości
Praca działu kontroli jakości

Systemy inspekcyjne QMS specyficzne dla poligrafii

Kontrola Arkuszy
 • Systemy kamerowe:
  • Szybkie kamery liniowe skanują arkusze z dużą prędkością, wychwytując nawet drobne defekty.
  • Kamery o wysokiej rozdzielczości rejestrują szczegółowe obrazy arkuszy, umożliwiając dokładną analizę wad.
  • Systemy wielokamerowe zapewniają kompleksową kontrolę obydwu stron arkusza.
  • Oprogramowanie do analizy obrazu automatycznie identyfikuje i klasyfikuje defekty, ułatwiając ich usuwanie.
 • Systemy wizyjne:
  • Algorytmy uczenia maszynowego wykrywają nietypowe wzorce i anomalie, których nie dostrzeże kamera.
  • Systemy wizyjne mogą analizować strukturę papieru, identyfikując wady gramatury, grubości i spójności.
  • Zaawansowane systemy potrafią sprawdzić poprawność nadruków, kodów kreskowych i innych elementów na arkuszu.
Systemy kontroli nadruku - Emporia
Systemy kontroli nadruku – Emporia
Kontrola Wstęgi
 • Systemy czujników:
  • Czujniki optyczne wykrywają zmiany w kolorze, odbiciu i przezroczystości wstęgi.
  • Czujniki ultradźwiękowe mierzą grubość i gramaturę wstęgi.
  • Czujniki mechaniczne wykrywają pęknięcia, zmarszczki i inne deformacje wstęgi.
 • Systemy wizyjne:
  • Kamery liniowe monitorują wstęgę w czasie rzeczywistym, wychwytując defekty na bieżąco.
  • Systemy wizyjne integrują się z systemami kontroli maszyn, umożliwiając automatyczne zatrzymanie produkcji w przypadku wykrycia wady.
  • Zaawansowane systemy wizyjne potrafią analizować strukturę i właściwości wstęgi, np. jej gładkość, połysk i chłonność.
Kontrola Druku
 • Systemy kamerowe:
  • Kamery spektralne analizują kolorystykę wydruku, zapewniając zgodność z wzorcem i specyfikacją.
  • Kamery 3D kontrolują strukturę wydruku, wychwytując wady tłoczenia, lakierowania i foliowania.
  • Systemy kamerowe mogą kontrolować również wykończenie druku, np. nacięcie, perforację i bigowanie.
 • Systemy wizyjne:
  • Algorytmy uczenia maszynowego identyfikują błędy rastrowania, pasowania i inne niedoskonałości druku.
  • Systemy wizyjne potrafią sprawdzić poprawność tekstów, kodów QR i innych elementów na wydruku.
  • Zaawansowane systemy wizyjne mogą analizować strukturę papieru i farby, oceniając jakość druku pod kątem ostrości, nasycenia i kontrastu.

Przykłady Systemów Inspekcyjnych:

 • Systemy kontroli arkuszy: Q.I. Press Controls, BST eltromat, AVT Helios.
 • Systemy kontroli wstęgi: IBS Inspection Systems, Metso Paper, GE Inspection Technologies.
 • Systemy kontroli druku: Heidelberg Prinect Inspection Control, Koenig & Bauer QualiTronic, Komori Inspection System.

System Workflow w Drukarni: Zautomatyzowany Proces Produkcji

System workflow to oprogramowanie usprawniające przepływ informacji i zadań w drukarni. Automatyzuje on procesy produkcyjne, od przyjęcia zlecenia po jego realizację i wysyłkę, zapewniając większą kontrolę, wydajność i terminowość.

Ogólny schemat workflow
Ogólny schemat workflow

Główne funkcje systemu workflow:

 • Przyjmowanie zleceń: Umożliwia rejestrację zleceń, gromadzenie danych o kliencie i zleceniu, kalkulację kosztów i tworzenie harmonogramu realizacji.
 • Zarządzanie produkcją: Śledzi postępy zlecenia na każdym etapie produkcji, monitoruje dostępność materiałów i maszyn, koordynuje pracę różnych działów i zapewnia terminową realizację.
 • Komunikacja: Ułatwia komunikację między pracownikami, klientami i dostawcami, zapewniając dostęp do aktualnych informacji o zleceniu.
 • Kontrola jakości: Monitoruje jakość produktu na każdym etapie produkcji, identyfikuje i eliminuje błędy, zapewniając wysoką jakość druku.
 • Analityka i raportowanie: Generuje raporty o wydajności, kosztach i rentowności zleceń, ułatwiając analizę trendów i identyfikację obszarów do optymalizacji.
Przykładowy process plan w Callas pdfToolbox
Przykładowy process plan w Callas pdfToolbox

Korzyści wdrożenia systemu workflow w drukarni:

 • Zwiększenie wydajności: Automatyzacja rutynowych zadań, skrócenie czasu realizacji zleceń, optymalizacja wykorzystania zasobów.
 • Poprawa jakości: Lepsza kontrola nad procesem produkcji, redukcja błędów, wyższy poziom jakości druku.
 • Wzrost terminowości: Zmniejszenie liczby opóźnień, terminowa realizacja zleceń, większa satysfakcja klienta.
 • Redukcja kosztów: Oszczędność czasu i materiałów, optymalizacja procesów, obniżenie kosztów produkcji.
 • Poprawa komunikacji: Lepsza koordynacja pracy różnych działów, szybszy przepływ informacji, większa transparentność.
Przykładowy workflow w Esko Automation Engine
Przykładowy workflow w Esko Automation Engine

Wybór systemu workflow:

Dostępne są różne systemy workflow, różniące się funkcjonalnością, ceną i skalą działania. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla drukarni powinien uwzględniać specyfikę działalności, potrzeby firmy i budżet.

Przykładowe systemy workflow:

 • Corbit
 • Enfocus Switch
 • Power Automate
 • ECO3 Apogee
 • Esko AutomationEngine

Wdrożenie systemu workflow wymaga zaangażowania kierownictwa i wszystkich pracowników drukarni. Inwestycja w system workflow może przynieść drukarni szereg korzyści i stać się kluczowym elementem strategii rozwoju firmy.

Dodatkowe informacje:

 • Wdrożenie systemu workflow może być wsparte przez konsultantów i firmy specjalizujące się w tej dziedzinie.
 • Istnieje wiele szkoleń i kursów dotyczących systemów workflow, które mogą pomóc pracownikom drukarni w nauce i stosowaniu procedur.
 • Wdrażanie i utrzymanie systemu workflow wiąże się z pewnymi kosztami, ale korzyści płynące z jego stosowania mogą je znacznie przewyższyć.

System planowania produkcji w zakładzie poligraficznym

Definicja i Funkcje Systemu Planowania Produkcji (SPP)

SPP w drukarni to oprogramowanie dedykowane usprawnieniu i automatyzacji procesów zarządzania produkcją, obejmujących:

 • Przyjmowanie zleceń i kalkulacja kosztów:
  • Automatyzacja procesu kalkulacji kosztów zlecenia na podstawie specyfikacji druku, nakładu, użytych materiałów i maszyn.
  • Możliwość kalkulacji różnych wariantów cenowych i wyboru optymalnej opcji dla klienta.
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji:
  • Tworzenie harmonogramów uwzględniających dostępność maszyn, materiałów, zasobów ludzkich i terminów realizacji.
  • Ustalanie priorytetów zleceń i optymalizacja przepływu produkcji w celu maksymalizacji wydajności.
  • Synchronizacja różnych etapów produkcji, od prepressu po introligatornię, z uwzględnieniem czasu realizacji i zależności technologicznych.
  System planowania produkcji wpływa także na planowanie potrzeb materiałowych
 • Zarządzanie zleceniami:
  • Śledzenie postępów zlecenia na każdym etapie produkcji w czasie rzeczywistym.
  • Monitorowanie kosztów i zużycia materiałów w odniesieniu do kalkulacji i budżetu.
  • Kontrola jakości druku i wyrobów gotowych na podstawie zdefiniowanych standardów.
  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów produkcyjnych w sposób proaktywny.
  • Komunikacja z klientami na temat statusu zlecenia, terminów realizacji i bieżących zmian.
 • Analityka i raportowanie:
  • Generowanie raportów o wydajności produkcji, kosztach, jakości i terminowości zleceń.
  • Analiza danych produkcyjnych w celu identyfikacji trendów, wąskich gardeł i obszarów do optymalizacji.
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) produkcji, takich jak OEE (Overall Equipment Effectiveness) i TPM (Total Productive Maintenance).
  • Wspomaganie strategicznego zarządzania i podejmowania trafnych decyzji biznesowych na podstawie danych.

Korzyści Wdrożenia SPP w Drukarni

 • Wzrost wydajności i produktywności:
  • Skrócenie czasu realizacji zleceń i obniżenie kosztów produkcji.
  • Lepsze wykorzystanie maszyn, zasobów ludzkich i powierzchni produkcyjnej.
  • Redukcja przestojów i wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.
  • Optymalizacja przepływu materiałów i informacji.
 • Redukcja kosztów:
  • Oszczędność materiałów i surowców dzięki precyzyjnemu planowaniu i kontroli zużycia.
  • Optymalizacja zużycia energii i innych mediów.
  • Lepsze zarządzanie zapasami i redukcja kosztów magazynowania.
  • Redukcja kosztów nadgodzin, błędów i strat produkcyjnych.
 • Poprawa jakości:
  • Lepsza kontrola procesu produkcji i standaryzacja procedur.
  • Mniejsze ryzyko błędów, defektów i reklamacji.
  • Spójna jakość druku i wyrobów gotowych.
  • Wzrost satysfakcji klienta i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Wzrost terminowości:
  • Dokładne szacowanie czasu realizacji zleceń i terminowe ich wykonanie.
  • Lepsze zarządzanie priorytetami i terminami.
  • Redukcja opóźnień i zwiększenie przewidywalności procesów.
  • Wzmocnienie wiarygodności firmy i budowanie zaufania klientów.
 • Lepsza kontrola i zarządzanie:
  • Dostęp do aktualnych informacji o produkcji w czasie rzeczywistym.

Systemy weryfikacji i korekty plików PDF. Gwarancja bezproblemowego druku

Preflight (zwany także inspekcją wstępną)to proces weryfikacji plików PDF przed drukiem, mający na celu upewnienie się, że spełniają one wszystkie wymagania drukarni. Systemy preflight automatyzują ten proces, skanując pliki PDF pod kątem potencjalnych problemów i błędów.

Korzyści z używania systemów preflight

 • Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu weryfikacji znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie plików do druku.
 • Zwiększenie wydajności: Systemy preflight mogą wykrywać i naprawiać błędy automatycznie, eliminując konieczność ręcznej korekty.
 • Redukcja kosztów: Zapobieganie błędom na etapie preflightu może uchronić przed kosztownymi błędami druku i przedrukami.
 • Poprawa jakości druku: Systemy preflight pomagają zapewnić wysoką jakość druku poprzez identyfikację i eliminację problemów z formatowaniem, kolorami, czcionkami i obrazami.
 • Lepsza komunikacja z drukarnią: Preflight ułatwia komunikację z drukarnią, dostarczając szczegółowych informacji o potencjalnych problemach w pliku PDF.
pdfToolbox - system weryfikacji i korekty plików PDF
pdfToolbox – system weryfikacji i korekty plików PDF

Funkcje systemów preflight:

 • Sprawdzanie zgodności z profilem ICC: Upewnij się, że plik PDF jest zgodny z profilem ICC przeznaczonym do druku, aby uzyskać prawidłowe odwzorowanie kolorów.
 • Kontrola czcionek: Weryfikuj, czy wszystkie czcionki są osadzone w pliku lub dołączone do niego, aby uniknąć problemów z ich wyświetlaniem i drukowaniem.
 • Ocena rozdzielczości obrazów: Sprawdź, czy obrazy mają odpowiednią rozdzielczość dla druku, aby uzyskać wyraźne i szczegółowe wydruki.
 • Analiza spadów i marginesów: Upewnij się, że spad i marginesy są odpowiednio skonfigurowane, aby uniknąć utraty treści podczas cięcia papieru.
 • Sprawdzenie tekstu: Dokładnie skontroluj tekst pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.
 • Weryfikacja formatu: Upewnij się, że format pliku PDF jest zgodny z wymaganiami drukarni (np. PDF/X-1a).
 • Sprawdzenie załączników: Upewnij się, że wszystkie niezbędne pliki, takie jak czcionki, obrazy i profile, są dołączone do pliku PDF.

Popularne systemy preflight:

 • Callas pdfToolbox
 • Adobe Acrobat Pro Preflight
 • Enfocus PitStop
 • PDF Preflight

Systemy DTP i CAD

Systemy DTP (ang. Desktop Publishing) i CAD (ang. Computer-Aided Design) stanowią narzędzia informatyczne stosowane do tworzenia różnych form wizualnych. Jednakże istotne jest rozróżnienie pomiędzy ich celami, funkcjami oraz zastosowaniami w kontekście profesjonalnym.

Systemy DTP charakteryzują się:

 • Zastosowaniem: Tworzenie komunikatywnych i estetycznych materiałów wyjściowych, obejmujących publikacje cyfrowe i drukowane (czasopisma, książki, ulotki, plakaty itp.).
 • Funkcjami: Układ tekstu, obrazów i elementów graficznych, formatowanie stron, zarządzanie kolorami, typografia, narzędzia do tworzenia wektorów i obrazów bitmapowych (np. Adobe InDesign, QuarkXPress, Affinity Publisher, Scribus).
Systemy DTP
Systemy DTP

Systemy CAD natomiast:

 • Zastosowaniem: Projektowanie dwuwymiarowych i trójwymiarowych modeli obiektów fizycznych, takich jak budynki, maszyny, części i produkty.
 • Funkcjami: Tworzenie i edycja rysunków technicznych, modelowanie obiektów 3D, symulacje i analizy projektowe, zarządzanie materiałami i kosztami (np. Picador CAD, Artios CAD, AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, PTC Creo, Dassault Systèmes CATIA).

Najważniejsze różnice pomiędzy systemami DTP i CAD:

 • Cel: DTP koncentruje się na estetyce i komunikacji, natomiast CAD na precyzji technicznej.
 • Formaty plików: DTP wykorzystuje głównie formaty 2D, podczas gdy CAD obsługuje zarówno 2D, jak i 3D.
 • Rynek docelowy: DTP odpowiada potrzebom grafików, redaktorów, projektantów layoutów itp., CAD zaś jest domeną inżynierów, architektów, projektantów produktów itp.
 • Koszt: Oprogramowanie CAD jest zazwyczaj droższe od DTP.

Mimo powyższych różnic, w określonych sytuacjach możliwa jest integracja i współdziałanie tych systemów:

 • Na przykład, projektant CAD może wyeksportować model 3D do programu DTP, aby stworzyć ilustracje do instrukcji obsługi.
 • Grafik DTP może wykorzystać elementy z biblioteki CAD, aby wzbogacić projekt graficzny o szczegóły techniczne.
Systemy CAD
Systemy CAD

Systemy Impozycyjne. Optymalizacja ułożenia na arkuszu

Systemy impozycyjne to oprogramowanie do automatycznego rozmieszczania stron na arkuszach drukowanych, optymalizując zużycie papieru i minimalizując koszty.

Funkcje:

 • Automatyczne rozmieszczanie stron z uwzględnieniem formatu papieru, marginesów, spadów i orientacji.
 • Ręczna edycja i dostosowanie rozmieszczenia.
 • Integracja z systemami preflight.
 • Kalkulacja kosztów druku i zużycia papieru.
 • Obsługa różnych formatów plików (PDF, PostScript, TIFF, JPEG).

Korzyści:

 • Oszczędność papieru i kosztów.
 • Usprawnienie procesu drukowania.
 • Poprawa jakości druku.
 • Lepsza kontrola zużycia papieru i kosztów.
Przykład impozycji opakowań z tektury litej
Przykład impozycji opakowań z tektury litej

Przykłady systemów:

 • IMP
 • Impostrip
 • Heidelberg Prinect Impose
 • Kodak Preps
 • Creo Impose
 • Imposition Studio

Systemy zarządzania kolorem (CMS). Zapewnienie precyzji w profesjonalnym druku

Współczesny druk cyfrowy stawia wysokie wymagania w zakresie wiernego odwzorowania kolorów. Systemy Zarządzania Kolorami (CMS) stanowią kluczowy element profesjonalnego workflow w drukarni, gwarantując spójność i precyzję barw na każdym etapie procesu produkcyjnym.

Funkcjonalności CMS:

 • Kalibracja urządzeń: Ujednolicenie sposobu interpretacji i reprodukcji kolorów przez monitory, drukarki, skanery i kamery cyfrowe, niwelując różnice w ich charakterystyce.
 • Konwersja przestrzeni barw: Przetwarzanie danych koloru z jednej przestrzeni barw (np. RGB) do innej (np. CMYK) uwzględniając specyfikę procesu druku i właściwości używanych farb.
 • Profilowanie: Tworzenie indywidualnych profili kolorów dla każdego urządzenia, charakteryzujących ich unikatowe zachowania kolorystyczne.
 • Symulacja druku: Wizualizacja na ekranie przewidywanego wyglądu wydruku, umożliwiając wykrycie i skorygowanie potencjalnych niezgodności barwnych.

Korzyści wdrożenia CMS:

 • Spójność kolorów: Zapewnienie identycznego wyglądu kolorów na różnych nośnikach (ekran, wydruk) i w różnych warunkach oświetleniowych, niezależnie od użytych urządzeń.
 • Wysoka jakość druku: Gwarancja dokładnego odwzorowania kolorów oryginału, bez względu na złożoność palety barw.
 • Redukcja przedruków i poprawek: Minimalizacja ryzyka błędów kolorystycznych i związanych z nimi kosztów przedruków oraz poprawek.
 • Usprawniona komunikacja z klientem: Umożliwienie precyzyjnej dyskusji i uzgodnienia barw z klientem, wzmacniając współpracę i realizację jego oczekiwań.
 • Zwiększona wydajność produkcji: Usprawnienie przepływu prac, skrócenie czasu realizacji zleceń i optymalizacja wykorzystania zasobów.
System zarządzania kolorem - ZePrA
System zarządzania kolorem – ZePrA

Wybrane systemy CMS:

 • Oprogramowanie: ColorLogic, GMG.
 • Sprzęt: Urządzenia kalibracyjne, takie jak spektrofotometry X-Rite i1Profiler.

Wdrożenie CMS wymaga:

 • Inwestycji: W sprzęt kalibracyjny i oprogramowanie dostosowane do specyfiki drukarni.
 • Wiedzy i doświadczenia: Zatrudnienia wykwalifikowanych operatorów i drukarzy posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania kolorami.

Co to są RIPy?

RIP to skrót od angielskiego Raster Image Processor. Jest to urządzenie lub oprogramowanie, które przetwarza pliki graficzne wektorowe (np. PostScript, PDF) na rastry, czyli obrazy zbudowane z pikseli. Raster jest niezbędny do drukowania na urządzeniach rastrowych, takich jak drukarki atramentowe, laserowe czy plotery.

Funkcje RIPa:

 • Konwersja formatów: RIP zamienia pliki wektorowe na rastry o określonej rozdzielczości i głębi kolorów, dostosowując je do specyfiki danego urządzenia drukującego.
 • Rasteryzacja: RIP generuje rastry z uwzględnieniem parametrów druku, takich jak linie rastrowe, kąt rastrowania i rozdrabnianie.
 • Zarządzanie kolorami: RIP konwertuje kolory z przestrzeni barwnej pliku do przestrzeni barwnej drukarki, zapewniając spójność kolorów na wydruku.
 • Optymalizacja druku: RIP może optymalizować rastry pod kątem szybkości drukowania, zużycia atramentu/tonera i jakości wydruku.
 • Dodatkowe funkcje: Niektóre RIPy oferują dodatkowe funkcje, takie jak impozycja (rozmieszczenie stron na arkuszach druku), trapping (nakładanie się kolorów) i zarządzanie fontami.

Rodzaje RIPów:

 • RIPy sprzętowe: Są to dedykowane urządzenia, które przetwarzają pliki graficzne w czasie rzeczywistym. RIPy sprzętowe są zazwyczaj droższe, ale oferują większą wydajność i kontrolę nad procesem drukowania.
 • RIPy programowe: Są to programy komputerowe, które działają na serwerach lub stacjach roboczych. RIPy programowe są zazwyczaj tańsze, ale mogą być mniej wydajne niż RIPy sprzętowe.

Zastosowanie RIPów:

RIPy są wykorzystywane w różnych branżach, m.in.:

 • Drukarniach: RIPy są niezbędnym narzędziem w każdej drukarni, która drukuje pliki wektorowe.
 • Agencjach reklamowych: RIPy są wykorzystywane do drukowania materiałów reklamowych, takich jak plakaty, ulotki i broszury.
 • Wydawnictwach: RIPy są wykorzystywane do drukowania książek, czasopism i innych publikacji.
 • Producenci opakowań i etykiet: RIPy są wykorzystywane do drukowania etykiet, opakowań i innych materiałów.

Systemy sterowania maszynami poligraficznymi

Systemy sterowania maszynami poligraficznymi to oprogramowanie, które odpowiada za zarządzanie pracą maszyny i jej poszczególnych podzespołów. Systemy te są zazwyczaj dostarczane wraz z maszyną przez producenta i stanowią integralną część jej funkcjonalności.

Funkcje systemów sterowania:

 • Kontrola parametrów druku: Systemy te umożliwiają ustawianie i monitorowanie parametrów druku, takich jak prędkość drukowania, format papieru, nasycenie kolorów, temperatura i ciśnienie.
 • Automatyzacja procesu drukowania: Systemy sterowania automatyzują wiele czynności związanych z drukiem, takich jak ładowanie papieru, kalibracja kolorów, czyszczenie maszyny i usuwanie błędów.
 • Diagnostyka i konserwacja: Systemy te monitorują stan maszyny i informują o potencjalnych problemach, ułatwiając diagnostykę i konserwację.
 • Zarządzanie zadaniami: Systemy sterowania umożliwiają zarządzanie kolejką drukowania, priorytetyzowanie zadań i monitorowanie ich statusu.
 • Integracja z innymi systemami: Systemy sterowania mogą być integrowane z innymi systemami, takimi jak systemy MIS, workflow, systemy zarządzania kolorami i inne.
System sterowania offsetową maszyną drukującą Heidelberg
System sterowania offsetową maszyną drukującą Heidelberg

Rodzaje systemów sterowania:

 • Systemy zamknięte: Są to systemy zaprojektowane do pracy z konkretnym modelem maszyny i nie są kompatybilne z innymi maszynami.
 • Systemy otwarte: Są to systemy, które mogą być wykorzystywane z różnymi modelami maszyn różnych producentów.

Systemy Web-to-Print. Drukarnia w internecie

Systemy Web-to-Print (W2P) to oprogramowanie, które umożliwia klientom zamawianie usług drukarskich online, bezpośrednio przez stronę internetową. Stanowią one wirtualną drukarnię, oferując szereg korzyści zarówno dla klientów, jak i samych drukarni.

Funkcje systemów W2P:

 • Sklep internetowy: Klienci mogą przeglądać i zamawiać produkty drukarskie za pomocą intuicyjnego interfejsu podobnego do popularnych sklepów online.
 • Kalkulacja ceny w czasie rzeczywistym: Automatyczna kalkulacja ceny w oparciu o wybrane parametry, takie jak nakład, format, rodzaj papieru i uszlachetnienia.
 • Przesyłanie plików: Możliwość przesyłania plików projektowych przez klienta bezpośrednio na serwer drukarni.
 • Edycja produktu online: Wizualizacja projektu przed realizacją, umożliwiająca klientowi sprawdzenie i ewentualną korektę przed drukiem.
 • Płatności online: Bezpieczne i wygodne metody płatności internetowych.
 • Status zamówienia: Śledzenie statusu realizacji zlecenia na bieżąco.
 • Zarządzanie kontem: Tworzenie konta i historia zamówień dla stałych klientów.
OnPrintShop - przykład systemu web-to-print
OnPrintShop – przykład systemu web-to-print

Korzyści dla klientów:

 • 24/7 dostępność: Możliwość składania zamówień o każdej porze dnia i nocy.
 • Szybka wycena: Natychmiastowa informacja o kosztach druku.
 • Wygoda: Brak konieczności wizyty w drukarni, cały proces odbywa się online.
 • Transparentność: Dostęp do informacji o statusie zlecenia.
 • Oszczędność czasu: Szybki i prosty proces zamawiania.
 • Dostęp do wzorów: Niektóre systemy oferują gotowe wzory ulotek, wizytówek itp.

Korzyści dla drukarni:

 • Nowy kanał sprzedaży: Dotarcie do szerszego grona klientów.
 • Zautomatyzowanie procesu zamówień: Redukcja pracy administracyjnej.
 • Zwiększenie wydajności: Szybka i sprawna obsługa zamówień.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: 24/7 dostępność dla klientów.
 • Redukcja kosztów: Oszczędności na obsłudze klienta i druku materiałów promocyjnych.
Projektowanie opakowania on-line w Designer Studio
Projektowanie opakowania on-line w Designer Studio

Przykłady systemów Web-to-Print:

 • OnPrintShop
 • Flex4
 • Xerox XMPie
 • Pressero

Inne Systemy Poligraficzne: Przykład CIP3

Oprócz wymienionych w tym artykule systemów nadal istnieje wiele innych systemów poligraficznych usprawniających workflow i produkcję druku. Poniżej przedstawiam przykład systemu CIP3.

CIP3 (Computer Integrated Prepress, Print and Publishing):

 • Zintegrowany system: Łączy prepress, druk i publikację w jednym systemie.
 • Standaryzacja: Umożliwia standaryzację procesów i wymianę danych pomiędzy różnymi systemami.
 • Automatyzacja: Automatyzuje wiele czynności, takich jak tworzenie płyt drukarskich, zarządzanie kolorami i kontrola jakości.
 • Korzyści: Zwiększenie wydajności offsetowej maszyny drukującej, redukcja kosztów, poprawa jakości druku.

Elementy CIP3:

 • JDF (Job Definition Format): Standardowy format pliku do opisu zlecenia drukarskiego.
 • PPF (Print Production Format): Standardowy format pliku do przesyłania danych do druku.
 • CxF (Color Exchange Format): Standardowy format pliku do wymiany danych kolorystycznych.
 • JMF (Job Messaging Format): Standardowy format pliku do komunikacji pomiędzy systemami.
Automatyczne ustawienie kałamarzy na maszynie offsetowej dzięki CIP3
Automatyczne ustawienie kałamarzy na maszynie offsetowej dzięki CIP3

Wdrożenie CIP3 wymaga:

 • Inwestycji w oprogramowanie i sprzęt: Systemy CIP3 mogą być kosztowne.
 • Wiedzy i doświadczenia: Personel musi posiadać wiedzę i umiejętności obsługi systemów CIP3.
 • Współpracy z partnerami: Współpraca z innymi firmami poligraficznymi, które również wdrożyły CIP3.

CIP3 to przykład zaawansowanego systemu poligraficznego, który może znacząco usprawnić workflow i produkcję druku.

Uniwersalny format DIPS systemu CIP3
Uniwersalny format DIPS systemu CIP3

Inne przykłady systemów poligraficznych:

 • Systemy RCP (Rejestracja Czasu Pracy), wejścia i wyjścia przez bramki przy użyciu karty.
 • Systemy do modelowania druku 3D.
 • Systemy kontrolujące skanery.
 • Systemy do druku 3D.
 • Systemy mieszania farb.
Wejście do zakładu przez zeskanowanie karty dostępowej systemu RCP
Wejście do zakładu przez zeskanowanie karty dostępowej systemu RCP

Podsumowanie

Istnieje wiele różnych systemów poligraficznych, które mogą usprawnić działanie drukarni lub zakładu produkcji opakowań. Wybór odpowiednich systemów zależy od specyfiki danej firmy i jej potrzeb. Inwestycja w nowoczesne systemy poligraficzne może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, redukcja kosztów i poprawa jakości druku.


Zadaj nam dowolne pytanie na temat mawianych systemów! Zostaw poniżej swoje dane i zamów bezpłatną, 15-minutową konsultację z naszym ekspertem. 

  Zgadzam się na przetwarzane powyższych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. Wyrażam zgodę na przechowywanie danych, otrzymywanie ofert handlowych i marketingowych.