MES – System rejestracji i nadzoru produkcji

SYSTEM MES

System MES (ang. Manufacturing Execution System) jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym do zarządzania produkcją. Jego celem jest śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie MES wspiera również realizację produkcji oraz wykrywanie przestojów.

System zarządzania produkcją wspiera i znacząco skraca czas jaki przeznaczany na realizację każdego z procesów. System MES umożliwia:

  • weryfikację działania maszyn/linii produkcyjnych,
  • skrócenie czasu wydania i oczekiwania na materiał wykorzystywany w produkcji,
  • skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie działań naprawczych.

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
MES W TWOJEJ
FIRMIE

 
 
 
 
Korzyści systemu MES

Zauważalna redukcja kosztów

Zmniejszenie ilości nieprawidłowości oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników oraz maszyn skutecznie przyczynia się do redukcji kosztów.

 

Skalowność systemu

System MES jest w pełni skalowalny dzięki modułowej budowie. W dowolnym momencie może zostać uruchomiona dodatkowa funkcjonalność w systemie lub podłączona dodatkowa maszyna.

Efektywne zarządzanie czasem
Monitoring czasu pracy maszyn w czasie rzeczywistym w zestawieniu z mierzeniem czasu przestojów pozwala na optymalizację trybu pracy maszyny oraz skuteczne wykrywanie przestojów.
Wzrost wskaźnika OEE
System zarządzania produkcją umożliwia zapobieganie awariom i przestojom w pracy maszyny, co pozytywnie wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych, w tym wskaźnika OEE, który jest jednym z najważniejszych KPI.

Kompleksowa realizacja produkcji

Najważniejsze informacje w systemie są widoczne na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej oraz połączonym z siecią przemysłową zakładu produkcyjnego.

 

Eliminacja ryzyka błędu

System realizacji produkcji wspiera operatorów na stanowiskach produkcyjnych, poprzez autouzupełnianie formularzy oraz kilkustopniową weryfikację dokumentów.

Moduły systemu

Rejestracja produkcji

 

 

Informacje bezpośrednio z maszyn

Moduł umożliwia rejestrowanie stanu linii produkcyjnych oraz maszyn wchodzących w skład systemu w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowi możliwe jest gromadzenie danych bezpośrednio z maszyn, w tym pełna historia zdarzeń produkcyjnych (przestoje, awarie, błędy). Ponadto systemy klasy MES pozwalają na śledzenie produkcji, w tym pomiar czasu pracy, przekazywanie bieżącej informacji na temat stanu maszyny oraz przypisywanie do działań na linii / maszynie produkcyjnej osób odpowiedzialnych za produkcję

Poziomy uprawnień

System zarządzania produkcją umożliwia automatyczne przypisanie widoku panelu operatora do każdego użytkownika. Funkcjonalności dostępne z panelu determinowane są przez nadane uprawnienia oraz dostępy do maszyn, które są zgodne z kompetencjami posiadanymi przez operatora lub mistrza zmiany.

Customizacja interfejsów aplikacji

Przejrzyste i intuicyjne ekrany, przygotowywane indywidualnie dla danej realizacji. Każdorazowo są customizowane w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do specyfiki pracy i technologii w danym zakładzie. Wszystkie działania podejmowane przez operatora są zapisywane w systemie MES. Oprogramowanie MES, dzięki skomunikowaniu z maszynami produkcyjnymi, automatycznie rejestruje postępy prac oraz wszelkie inne istotne zdarzenia (przestoje, awarie i zakłócenia). System realizacji produkcji posiada przejrzysty panel, dzięki któremu użytkownik może na bieżąco śledzić produkcję uzyskując w ten sposób pełen raport z wykonanej i trwającej produkcji. 

 

 

 

Schemat działania

image

Zgłoszenie problemu

Wykrywanie przestojów przez MES może odbywać się poprzez czujniki, na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora. W tym celu operator może wykorzystać przycisk zainstalowany na maszynie / stanowisku roboczym lub dotykowy panel operatorski.

Powiadomienie służb

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych systemu MES oraz sygnalizowana jest przez kolumnę świetlną / sygnalizator dźwiękowy. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider / mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Rozwiązanie problemu

Dzięki możliwości eskalowania powstających problemów wszystkie informacje związane z produkcją mogą być w odpowiednim czasie przekazywane do osób znajdujących się wyżej w hierarchii zatrudnienia. Takie podejście do występujących wezwań / Andonów niweluje problem z brakiem podjęcia lub zaniechania występującego zgłoszenia.

Uzupełnienie przyczyny i wznowienie produkcji

Na podstawie zgromadzonych przez system informacji użytkownicy systemu MES są w stanie w łatwy i prosty sposób generować na bieżąco raporty. Raporty te w zrozumiałej formie informują użytkownika o postępie lub zakończeniu prac związanych z zaistniałą sytuacją.

System zdarzeń

Dowolna konfiguracja zależności w systemie

Jest to funkcjonalność systemu, która umożliwia generowanie akcji zależnych od dokładnych parametrów produkcyjnych, które są archiwizowane w systemie MES. System monitoruje założenia i w momencie ich spełnienia generuje odpowiednią akcję, np. po przekroczeniu temperatury na wybranym czujniku w maszynie, system załącza Andon oraz wysyła sms do odpowiednich osób. Innym przykładem może być generowanie Andonów w momencie wykrycia założonej ilości wadliwych produktów, ale tylko w przypadku gdy żaden Andon na stanowisku nie jest aktywny. Dzięki temu modułowi możemy aplikację bardzo elastycznie dostosować do oczekiwań Klientów.

Wizualizacja

 

Czytelna i prosta w odbiorze informacja

Wizualizacje w systemie są każdorazowo konfigurowane i dedykowane do oczekiwań biznesowych naszych klientów. Ich ilość oraz liczba urządzeń, na których są wyświetlane jest praktycznie nieograniczona. 
 
Wizualizacje wspierają zarządzanie produkcją i są zbudowane taki sposób, aby dostarczać informacje od ogółu do szczegółu, dzięki czemu przekazują informację dla każdego szczebla zarządzania produkcją.

Dedykowane widoki

Informacja wyświetlana na wizualizacji jest zależna od danych zapisywanych w systemie MES. Na ekranie można prezentować takie informacje jak: czas pracy, czas przestoju, czas trwania Andon, numer aktualnego zlecenia, aktualny status stanowiska i wiele innych parametrów. 

Monitoring procesów produkcyjnych

Wizualizacje mogą przybierać również formę wykresów Gantta, przy użyciu których prezentowany jest postęp prac np. na maszynie lub linii. W prosty sposób można odczytać jak przebiegała praca na stanowisku, jak często, jak długo oraz z jakiego powodu była ona przerywana.

BOM

Rejestracja i zarządzanie przepływem materiałów

Systemy MES to nie tylko narzędzia umożliwiające śledzenie produkcji, ale też kompleksowe rozwiązania do zarządzania procesami wytworzenia. Nasze rozwiązanie posiada moduły m.in. do tworzenia oraz zarządzania listami materiałowymi (BOM) automatyzujące rejestrację produkcji oraz zarządzanie przepływem materiałów wykorzystywanych w operacjach i zleceniach.

Zarządzanie jakością (QMS)

Automatyzacja procesów jakościowych

Systemy MES posiadają część funkcjonalności systemu zarządzania jakością. Elektroniczne karty zniszczeń oraz karty kontroli jakości wewnątrzprocesowej umożliwiają ewidencję zdarzeń oraz jakości wyrobów przez operatorów wprost do systemu. Automatyzacja wprowadzanych danych (komórka produkcyjna, maszyna, operator, wyrób, operacja, zlecenia) przyspiesza pracę oraz redukuje możliwość popełnienia błędu. System potrafi również wymuszać przeprowadzenie okresowej kontroli jakości produkowanego wyrobu.

Kontrola wewnętrzna

 

Inspekcja stanowiska przed rozpoczęciem produkcji

Moduł inspekcji stanowiskowej obejmuje sprawdzenie przez operatora uprzednio zdefiniowanych parametrów. Użytkownik systemu ma możliwość dowolnie skonfigurować pola w formularzu. Przykładowo może to być pomiar temperatury, wilgotności, weryfikacja kompletności narzędzi, kontrola surowców na wejściu do procesu lub sprawdzenie bezpieczeństwa pracy na stanowisku. System może wymagać uzupełnienia danych przez operatora przed rozpoczęciem procesu produkcji i nie pozwoli na uruchomienie zlecenia bez uprzedniego wypełnienia formularza. Dzięki temu Klient uzyskuje pełną weryfikację i archiwizację dodatkowych parametrów produkcyjnych niezwiązanych z maszynami.

Integracja z systemami zewnętrznymi

ERP / APS

System MES ma możliwość integracji jedno- lub dwukierunkowej z dowolnym systemem klasy ERP / APS w zakresie użytkowników, zleceń produkcyjnych, czasów produkcyjnych, BOMu, materiałów, surowców oraz rozliczania kart pracy. Realizowaliśmy integracje z takimi systemami jak: SAP, Impuls, Enova, Comarch, Subiekt, Symfonia, iScala, IFS i wieloma innymi. 

RCP

W przypadku, gdy Klient wykorzystuje system klasy RCP do zarządzania czasem pracy pracowników, istnieje możliwość integracji obu rozwiązań i przekazywania informacji dotyczących np. różnic pomiędzy czasem wejścia na zakład, a zalogowania się w systemie MES przy maszynie. 

CMMS

W systemie MES Raion istnieje możliwość uruchomienia systemu CyberVision CMMS i pełnej integracji tych dwóch systemów. Jeżeli Klient wykorzystuje już rozwiązanie klasy CMMS, to Raion zapewnia pełną kompatybilności i transfer informacji o wszystkich awariach, mikroprzestojach oraz wezwaniach pochodzących ze stanowisk produkcyjnych do Działu Utrzymania Ruchu.

BI

Wszystkie dane przechowywane w bazie danych MES Raion są wypłaszczone dzięki zastosowaniu procesów ETL. Raion przygotował hurtowanie danych, dzięki której Klient może zintegrować dowolne narzędzie Business Inteligence i zagregować dane z kilku systemów informatycznych prezentując kompleksowe zestawienia lub dashboardy.

Instrukcje stanowiskowe


Paperless i cyfryzacja dokumentów

W module cyfryzacji dokumentacji system MES pozwala na centralne zarządzanie dokumentacją produktową i stanowiskową. Operator podgląda dokumentację poprzez panel operatorski, a administrator centralnie poprzez system MES zarządza najnowszymi wersjami dokumentów.

 

Dokumenty można wgrywać bezpośrednio poprzez system MES lub też wyświetlać udostępnioną lokalizację sieciową danych w formatach: .pdf, .png, .jpeg, .mp4 i innych.